OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 1100  

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja o:
  a)wydanych w 2020 r. decyzjach dotyczących tzw. opłaty planistycznej, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  b) wypłaconych w 2020 r. przez gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  c) zgłoszonych w 2020 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec Gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone
  w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku 2020/2021.
 5. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 6. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objecie udziałów w podwyższonym kapitale.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rok.
 9. Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów i uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka.
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez Sołtysa wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 12. Projekt uchwały w sprawie „Honorowego Obywatela Miasta Barlinka.”
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski