W dniu 24 czerwca Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z firmą DREN Spółka z o.o. z siedzibą w Reczu, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania „Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – Etap II”.  

Zakres prac obejmuje:

  1. budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø200 o łącznej długości 359,5mb,
  2. budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø90 o łącznej długości 3,2 mb,
  3. włączenie do istniejącej zasuwy na sieci wodociągowej Dn:250 PE,
  4. montaż 2 kpl. nadziemnych hydrantów p.poż,
  5. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø315 o łącznej długości 798,5 m,
  6. budowa studni kanalizacji Dn: 1200 – 19 szt.,
  7. przebudowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur Ø600 PP na odcinku o długości 12 mb, a w tym przebudowę istniejącej studni w zakresie jej przegłębienia oraz budowa 1 szt. nowej studni.

Dokumentację projektową wykonała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.

Inwestorem zastępczym odpowiedzialnym za wybór wykonawcy i przeprowadzenie procesu budowlanego  jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku

Koszt zadania to. 843 000 tys. zł.

Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach 2017-2018 projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”, w ramach którego wykonano sieć wodociągową od ul. Szosowej do ul. Okrętowej, przebudowano pompownię II stopnia przy ul. Kombatantów oraz wybudowano drogę wewnętrzną wraz z infrastrukturą.

Następnym, planowanym do wykonania w roku 2021, zadaniem jest budowa kolejnego odcinka drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

 Celem działań jest zapewnienie przyszłym inwestorom jak najlepszych warunków działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie”, Działanie 1.13 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych”  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.13.00-32-0002/19-00). Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi ok. 85%.